กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI USBANK-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
10.0456 + 1.6895
10 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
07/06/2022 25,358,404.88 9.9245 -1.2753 10.0735 9.9245
06/06/2022 25,670,224.09 10.0527 1.8438 10.2036 10.0527
02/06/2022 25,205,428.76 9.8707 -0.5000 10.0189 9.8707
01/06/2022 25,335,005.69 9.9203 0.3632 10.0692 9.9203
31/05/2022 25,243,474.47 9.8844 -0.2654 10.0328 9.8844
27/05/2022 25,310,480.00 9.9107 0.8066 10.0595 9.9107
26/05/2022 25,107,909.08 9.8314 2.3699 9.9790 9.8314
25/05/2022 24,523,783.79 9.6038 1.2120 9.7480 9.6038
24/05/2022 24,220,240.75 9.4888 -0.1683 9.6312 9.4888
23/05/2022 24,270,720.09 9.5048 0.9978 9.6475 9.5048
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว