กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI USBANK-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
10.0456 + 1.6895
10 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
22/06/2022 23,181,861.62 9.2800 -0.9774 9.4193 9.2800
21/06/2022 23,410,513.05 9.3716 1.5682 9.5123 9.3716
17/06/2022 23,090,340.43 9.2269 2.1997 9.3654 9.2269
16/06/2022 22,593,391.77 9.0283 -3.6087 9.1638 9.0283
15/06/2022 23,444,406.84 9.3663 0.6826 9.5069 9.3663
14/06/2022 23,333,977.84 9.3028 0.6938 9.4424 9.3028
13/06/2022 23,177,783.05 9.2387 -2.7188 9.3774 9.2387
10/06/2022 23,825,541.63 9.4969 -3.5887 9.6395 9.4969
09/06/2022 24,737,379.02 9.8504 -0.9881 9.9983 9.8504
08/06/2022 25,155,068.40 9.9487 0.2438 10.0980 9.9487
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว