กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI USBANK-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
10.0456 + 1.6895
10 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
08/07/2022 22,391,013.97 9.3779 -1.1469 9.5187 9.3779
07/07/2022 22,650,821.55 9.4867 1.8619 9.6291 9.4867
06/07/2022 22,295,124.01 9.3133 2.1195 9.4531 9.3133
05/07/2022 22,749,263.99 9.1200 0.3013 9.2569 9.1200
30/06/2022 22,676,023.89 9.0926 -2.3676 9.2291 9.0926
29/06/2022 23,225,695.31 9.3131 -3.0118 9.4529 9.3131
28/06/2022 23,947,016.68 9.6023 1.7559 9.7464 9.6023
27/06/2022 23,533,928.17 9.4366 0.9824 9.5783 9.4366
24/06/2022 23,324,317.68 9.3448 0.6863 9.4851 9.3448
23/06/2022 23,181,450.95 9.2811 0.0119 9.4204 9.2811
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว