กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI USBANK-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
10.0456 + 1.6895
10 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
25/07/2022 23,216,632.11 9.8134 0.9568 9.9607 9.8134
22/07/2022 22,996,422.28 9.7204 -0.2750 9.8663 9.7204
21/07/2022 23,059,765.78 9.7472 0.9748 9.8935 9.7472
20/07/2022 22,840,303.94 9.6531 0.5898 9.7980 9.6531
19/07/2022 22,706,287.30 9.5965 0.8396 9.7405 9.5965
18/07/2022 22,517,146.32 9.5166 3.3537 9.6595 9.5166
15/07/2022 21,781,709.67 9.2078 1.8584 9.3460 9.2078
14/07/2022 21,384,188.92 9.0398 -3.6946 9.1755 9.0398
12/07/2022 22,394,191.18 9.3866 0.2992 9.5275 9.3866
11/07/2022 22,327,426.09 9.3586 -0.2058 9.4991 9.3586
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว