กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI USBANK-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
10.0456 + 1.6895
10 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
10/08/2022 23,253,609.72 10.0456 1.6895 10.1964 10.0456
09/08/2022 22,867,153.53 9.8787 -0.4795 10.0270 9.8787
08/08/2022 23,483,269.61 9.9263 0.5918 10.0753 9.9263
05/08/2022 23,330,163.70 9.8679 -0.2033 10.0160 9.8679
04/08/2022 23,377,766.99 9.8880 0.4174 10.0364 9.8880
03/08/2022 23,280,563.81 9.8469 -0.2310 9.9947 9.8469
02/08/2022 23,341,644.50 9.8697 -0.6042 10.0178 9.8697
01/08/2022 23,492,484.09 9.9297 0.9783 10.0787 9.9297
27/07/2022 23,264,754.84 9.8335 0.3449 9.9811 9.8335
26/07/2022 23,184,896.76 9.7997 -0.1396 9.9468 9.7997
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว