กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI SENERGY-SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
9.3911 -0.2295
21 กันยายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
06/06/2022 1,079,290.53 9.6788 0.2081 9.6789 9.6788
02/06/2022 1,077,051.85 9.6587 2.9273 9.6588 9.6587
01/06/2022 1,046,419.45 9.3840 -1.1617 9.3841 9.3840
31/05/2022 1,058,721.77 9.4943 -0.1504 9.4944 9.4943
27/05/2022 1,060,317.44 9.5086 2.4148 9.5087 9.5086
26/05/2022 1,035,317.57 9.2844 2.2185 9.2845 9.2844
25/05/2022 1,012,848.77 9.0829 0.8304 9.0830 9.0829
24/05/2022 1,004,506.41 9.0081 -2.0337 9.0082 9.0081
23/05/2022 1,025,354.87 9.1951 0.1830 9.1952 9.1951
20/05/2022 1,023,488.15 9.1783 -0.1946 9.1784 9.1783
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว