กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI SENERGY-SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
9.9654 -2.1109
9 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
20/05/2022 1,023,488.15 9.1783 -0.1946 9.1784 9.1783
19/05/2022 1,025,481.76 9.1962 0.7251 9.1963 9.1962
18/05/2022 1,018,093.73 9.1300 -1.1915 9.1301 9.1300
17/05/2022 1,030,369.83 9.2401 2.1898 9.2402 9.2401
13/05/2022 1,008,294.76 9.0421 3.6926 9.0422 9.0421
12/05/2022 972,390.16 8.7201 -0.1100 8.7202 8.7201
11/05/2022 973,464.86 8.7297 -0.8755 8.7298 8.7297
10/05/2022 982,053.49 8.8068 0.9364 8.8069 8.8068
09/05/2022 972,945.83 8.7251 -4.1682 8.7252 8.7251
06/05/2022 1,015,260.42 9.1046 -0.7608 9.1047 9.1046
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว