กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI SENERGY-SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
9.9654 -2.1109
9 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
22/06/2022 978,148.36 8.7717 -0.7625 8.7718 8.7717
21/06/2022 985,664.15 8.8391 2.3080 8.8392 8.8391
17/06/2022 963,424.90 8.6397 1.6746 8.6398 8.6397
16/06/2022 947,554.02 8.4974 -3.9397 8.4975 8.4974
15/06/2022 986,415.74 8.8459 1.8573 8.8460 8.8459
14/06/2022 968,430.00 8.6846 -0.4801 8.6847 8.6846
13/06/2022 973,099.47 8.7265 -4.6169 8.7266 8.7265
10/06/2022 1,020,206.33 9.1489 -2.4804 9.1490 9.1489
09/06/2022 1,046,148.32 9.3816 -2.3198 9.3817 9.3816
08/06/2022 1,071,002.39 9.6044 -1.0019 9.6045 9.6044
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว