กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI SENERGY-SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
9.9654 -2.1109
9 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
07/07/2022 997,018.06 8.9410 3.5497 8.9411 8.9410
06/07/2022 962,839.65 8.6345 1.3820 8.6346 8.6345
05/07/2022 949,715.50 8.5168 -0.2506 8.5169 8.5168
01/07/2022 952,109.82 8.5382 -0.5370 8.5383 8.5382
30/06/2022 957,251.47 8.5843 -0.6182 8.5844 8.5843
29/06/2022 963,203.32 8.6377 -2.7297 8.6378 8.6377
28/06/2022 990,229.54 8.8801 -2.4240 8.8802 8.8801
27/06/2022 1,014,827.36 9.1007 0.5669 9.1008 9.1007
24/06/2022 1,009,113.88 9.0494 2.8937 9.0495 9.0494
23/06/2022 980,734.58 8.7949 0.2645 8.7950 8.7949
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว