กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI SENERGY-SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
9.9654 -2.1109
9 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
22/07/2022 1,065,028.31 9.5033 -0.1660 9.5034 9.5033
21/07/2022 1,066,798.99 9.5191 0.9095 9.5192 9.5191
20/07/2022 1,057,180.43 9.4333 1.4846 9.4334 9.4333
19/07/2022 1,041,717.59 9.2953 2.8992 9.2954 9.2953
18/07/2022 1,012,370.98 9.0334 0.8169 9.0335 9.0334
15/07/2022 999,167.69 8.9602 2.0896 8.9603 8.9602
14/07/2022 978,706.92 8.7768 -0.2240 8.7769 8.7768
12/07/2022 980,903.75 8.7965 0.4568 8.7966 8.7965
11/07/2022 976,449.24 8.7565 -2.3551 8.7566 8.7565
08/07/2022 1,000,001.44 8.9677 0.2986 8.9678 8.9677
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว