กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI SENERGY-SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
9.9654 -2.1109
9 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
09/08/2022 1,116,818.12 9.9654 -2.1109 9.9655 9.9654
08/08/2022 1,140,895.50 10.1803 0.3974 10.1084 10.1803
05/08/2022 1,136,385.70 10.1400 -1.2802 10.1401 10.1400
04/08/2022 1,151,120.62 10.2715 1.3988 10.2716 10.2715
03/08/2022 1,135,239.07 10.1298 0.1602 10.1299 10.1298
02/08/2022 1,133,422.34 10.1136 -0.0129 10.1137 10.1136
01/08/2022 1,133,574.19 10.1149 5.0997 10.1150 10.1149
27/07/2022 1,078,561.94 9.6241 3.2917 9.6242 9.6241
26/07/2022 1,044,191.05 9.3174 -1.2945 9.3175 9.3174
25/07/2022 1,057,890.78 9.4396 -0.6703 9.4397 9.4396
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว