กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KWI LTF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
31.9981 -0.9384
11 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
11/04/2024 964,389,819.03 31.9981 -0.9384 0.0000 31.9981
10/04/2024 974,585,417.79 32.3012 0.3819 0.0000 32.3012
09/04/2024 972,057,861.88 32.1783 1.8910 0.0000 32.1783
05/04/2024 954,812,826.60 31.5811 0.2626 0.0000 31.5811
04/04/2024 952,411,914.81 31.4984 -0.1246 0.0000 31.4984
03/04/2024 953,898,838.68 31.5377 -0.2997 0.0000 31.5377
02/04/2024 957,102,299.46 31.6325 0.0164 0.0000 31.6325
01/04/2024 957,428,257.50 31.6273 0.0782 0.0000 31.6273
29/03/2024 956,833,065.16 31.6026 0.4472 0.0000 31.6026
28/03/2024 952,774,361.72 31.4619 -0.7452 0.0000 31.4619
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว