กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

KWI LTF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
31.9981 -0.9384
11 เมษายน 2567

การซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
 • มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป
  ไม่กำหนด
 • วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน
  ทุกวันและเวลาทำการภายใน 15.30 น.
 • วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันและเวลาทำการภายใน 15.30 น.
 • ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
  ภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันที่ทำรายการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)


 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ
  ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
  ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
 • ค่าธรรมเนียมการขาย
  ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (บริษัทไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
  กรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร : ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
  กรณีขายคืนหน่วยลงทุนหลังครบกำหนดตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร : ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
  ภายในบริษัทจัดการ: ไม่มี
  ระหว่างบริษัทจัดการ:
  - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี
  - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ
 • ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
  ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว