กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI HCARE-D

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

NAV / UNIT
THB
11.2447 -1.5953
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 7,948,856.51 11.2447 -1.5953 11.4135 11.2447
28/06/2022 8,077,740.02 11.4270 -0.0857 11.5985 11.4270
27/06/2022 8,084,665.60 11.4368 0.5937 11.6085 11.4368
24/06/2022 8,035,472.66 11.3693 3.3732 11.5399 11.3693
22/06/2022 7,763,421.76 10.9983 1.3239 11.1634 10.9983
21/06/2022 7,661,530.57 10.8546 1.2112 11.0175 10.8546
17/06/2022 7,569,844.68 10.7247 2.3701 10.8857 10.7247
16/06/2022 7,391,654.74 10.4764 -1.8963 10.6336 10.4764
15/06/2022 7,534,498.13 10.6789 0.4090 10.8392 10.6789
14/06/2022 7,620,537.08 10.7848 -0.6623 10.9467 10.7848
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว