กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI HCARE-D

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

NAV / UNIT
THB
11.8035 + 1.5163
1 ธันวาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
01/12/2022 10,108,132.06 11.8035 1.5163 11.9807 11.8035
30/11/2022 9,957,137.33 11.6272 -0.2479 11.8017 11.6272
29/11/2022 9,978,979.12 11.6561 -1.5599 11.8310 11.6561
28/11/2022 10,124,743.19 11.8408 0.9145 12.0185 11.8408
25/11/2022 10,031,988.42 11.7335 -0.7570 11.9096 11.7335
23/11/2022 10,010,028.06 11.8230 0.6830 12.0004 11.8230
22/11/2022 9,941,177.74 11.7428 0.6014 11.9190 11.7428
21/11/2022 9,871,666.65 11.6726 1.0099 11.8478 11.6726
18/11/2022 9,772,953.44 11.5559 1.2432 11.7293 11.5559
17/11/2022 9,645,613.53 11.4140 -0.7797 11.5853 11.4140
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว