กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI HCARE-D

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

NAV / UNIT
THB
11.8035 + 1.5163
1 ธันวาคม 2565

ผลการดำเนินงาน

1 ธันวาคม 2565
Fund Name วันที่ YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
KWI HCARE-D 01/12/2022 2.11 4.64 6.41 5.67 8.56 5.39 4.49
เกณฑ์มาตรฐาน 2 3.41 5.34 7.81 7.07 9.99 6.63 5.66
Standard Deviation ของกองทุน 1.13 1.09 1.14 17.50 16.52 15.30 14.48
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.17 1.25 1.24 18.07 17.14 15.97 15.15

KWI HCARE-D

Q1

Q2

Q3

Q4

รวม

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

2558

15/01/58

0.70

17/04/58

0.35

15/07/58

0.70

15/12/58

0.15

1.90

2561

-

-

-

-

-

-

14/12/61

0.15

0.15

2563

-

-

15/06/63

0.25

16/9/63

0.25

15/12/63

0.25

0.75

2564

15/03/64

0.15

15/06/64

0.15

15/9/64

0.15

15/12/64

0.15

0.60

2565

15/03/65

0.15

15/06/65

0.15

15/09/65

0.15

-

-

0.45

 

3.85

Remark

เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลตอบแทนกองทุน
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว