กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI HCARE-D

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล

NAV / UNIT
THB
11.7772 -1.2112
10 เมษายน 2567

ผลการดำเนินงาน

10 เมษายน 2567
Fund Name วันที่ YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
KWI HCARE-D 09/04/2024 8.86 5.29 11.88 14.92 10.89 9.08 6.55
เกณฑ์มาตรฐาน 2 11.82 6.04 7.65 17.68 13.12 11.05 8.28
Standard Deviation ของกองทุน 0.72 0.72 0.76 12.01 14.15 15.09 14.17
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.84 0.85 0.83 13.38 15.02 15.85 14.93

KWI HCARE-D

Q1

Q2

Q3

Q4

รวม

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

XD Date

อัตราเงินปันผล บาท/หน่วย

2558

15/01/58

0.70

17/04/58

0.35

15/07/58

0.70

15/12/58

0.15

1.90

2561

-

-

-

-

-

-

14/12/61

0.15

0.15

2563

-

-

15/06/63

0.25

16/9/63

0.25

15/12/63

0.25

0.75

2564

15/03/64

0.15

15/06/64

0.15

15/9/64

0.15

15/12/64

0.15

0.60

2565

15/03/65

0.15

15/06/65

0.15

15/09/65

0.15

-

-

0.45

2566

15/03/66

0.15

15/06/66

0.15

15/09/66

0.15

15/12/66

0.15

0.60

2567

15/03/67

0.25

-

-

-

-

-

-

0.25

 

4.70

Remark

เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดําเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง

ผลตอบแทนกองทุน
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว