กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

KWI FLEX RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV / UNIT
THB
21.5750 -0.5586
30 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
30/06/2022 50,721,758.70 21.5750 -0.5586 21.5751 21.5750
29/06/2022 51,001,518.17 21.6962 -0.3436 21.6963 21.6962
28/06/2022 51,177,465.27 21.7710 0.6849 21.7711 21.7710
27/06/2022 50,829,231.74 21.6229 0.4530 21.6230 21.6229
24/06/2022 50,600,097.40 21.5254 0.2613 21.5255 21.5254
23/06/2022 50,447,330.08 21.4693 -0.1776 21.4694 21.4693
22/06/2022 50,537,058.76 21.5075 -0.8062 21.5076 21.5075
21/06/2022 50,947,627.18 21.6823 0.4433 21.6824 21.6823
20/06/2022 50,722,828.41 21.5866 -0.3628 21.5867 21.5866
17/06/2022 50,902,489.59 21.6652 0.3093 21.6653 21.6652
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว