กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
34.9658 + 0.1134
31 มีนาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
31/05/2020 240,433.20 30.4268 30.5030 30.4268
29/05/2020 240,452.37 30.4292 30.5054 30.4292
28/05/2020 238,595.45 30.1942 30.2698 30.1942
27/05/2020 237,660.88 30.3284 30.4043 30.3284
26/05/2020 227,355.06 30.0741 30.1494 30.0741
25/05/2020 210,121.84 29.7738 29.8483 29.7738
22/05/2020 205,382.76 29.3849 29.4585 29.3849
21/05/2020 208,166.59 29.7832 29.8578 29.7832
20/05/2020 208,757.98 29.8678 29.9426 29.8678
19/05/2020 207,306.53 29.6602 29.7345 29.6602
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว