กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
31.1294 -0.2272
20 กุมภาพันธ์ 2567

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
20/04/2021 1,182,724.43 34.1018 34.1872 34.1018
19/04/2021 1,175,457.03 33.8923 33.9771 33.8923
16/04/2021 1,156,405.70 33.3430 33.4265 33.3430
12/04/2021 1,154,449.39 33.2865 33.3698 33.2865
09/04/2021 1,174,957.03 33.8779 33.9627 33.8779
08/04/2021 1,167,969.00 33.6764 33.7607 33.6764
07/04/2021 1,165,225.38 33.5973 33.6814 33.5973
05/04/2021 1,177,833.82 34.0183 34.1034 34.0183
02/04/2021 1,186,529.04 34.4135 34.4996 34.4135
01/04/2021 1,175,922.04 34.4820 34.5683 34.4820
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว