กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
33.7520 + 0.8742
2 มิถุนายน 2566

การซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
 • มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก
  1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป
  ไม่กำหนด
 • วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน
  ทุกวันและเวลาทำการภายใน 15.30 น.
 • วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน
  ทุกวันและเวลาทำการภายใน 15.30 น.
 • ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
  ภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันที่ทำรายการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)


 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ
  ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
  ไม่เกิน 0.0642% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
  ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
 • ค่าธรรมเนียมการขาย
  ไม่เกิน 0.25%
 • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
  ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
  ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
  ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว