กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
34.9658 + 0.1134
31 มีนาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
31/03/2023 2,813,323.74 34.9658 0.1134 35.0533 34.9658
30/03/2023 2,765,248.67 34.9262 -0.7883 35.0136 34.9262
29/03/2023 2,787,214.79 35.2037 0.0196 35.2918 35.2037
28/03/2023 2,786,669.69 35.1968 0.8923 35.2849 35.1968
27/03/2023 2,757,034.10 34.8855 0.1372 34.9728 34.8855
24/03/2023 2,753,259.07 34.8377 -0.2111 34.9249 34.8377
23/03/2023 2,759,084.03 34.9114 0.7556 34.9988 34.9114
22/03/2023 2,738,390.87 34.6496 0.6279 34.7363 34.6496
21/03/2023 2,721,311.91 34.4334 1.4774 34.5196 34.4334
20/03/2023 2,681,688.88 33.9321 -0.7680 34.0170 33.9321
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว