กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
34.9967 -1.0129
30 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
30/06/2022 2,236,144.98 34.9967 -1.0129 35.0843 34.9967
29/06/2022 2,259,024.77 35.3548 -0.3925 35.4433 35.3548
28/06/2022 2,267,928.67 35.4941 0.9425 35.5829 35.4941
27/06/2022 2,241,762.44 35.1627 0.6123 35.2507 35.1627
24/06/2022 2,228,125.01 34.9487 0.5999 35.0362 34.9487
23/06/2022 2,214,833.46 34.7403 -0.1503 34.8273 34.7403
22/06/2022 2,218,170.17 34.7926 -1.1714 34.8797 34.7926
21/06/2022 2,244,462.16 35.2050 0.7411 35.2931 35.2050
20/06/2022 2,227,950.61 34.9460 -0.2782 35.0335 34.9460
17/06/2022 2,234,162.63 35.0435 0.0820 35.1312 35.0435
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว