กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
31.7207 -0.9391
11 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
11/04/2024 3,127,938.03 31.7207 -0.9391 31.8001 31.7207
10/04/2024 3,157,591.46 32.0214 0.3815 32.1016 32.0214
09/04/2024 3,145,595.50 31.8997 1.8880 31.9795 31.8997
05/04/2024 3,085,314.40 31.3086 0.2616 31.3870 31.3086
04/04/2024 3,077,255.44 31.2269 -0.1254 31.3051 31.2269
03/04/2024 3,081,123.07 31.2661 -0.3004 31.3444 31.2661
02/04/2024 3,090,408.40 31.3603 0.0156 31.4388 31.3603
01/04/2024 3,041,541.04 31.3554 0.0760 31.4339 31.3554
29/03/2024 3,039,232.64 31.3316 0.4466 31.4100 31.3316
28/03/2024 3,025,726.69 31.1923 -0.7459 31.2704 31.1923
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว