กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
36.1706 -0.1229
2 กุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
15/06/2020 304,980.51 30.1494 30.2249 30.1494
12/06/2020 314,540.58 31.0944 31.1722 31.0944
11/06/2020 317,680.49 31.4048 31.4834 31.4048
10/06/2020 322,509.25 31.8822 31.9620 31.8822
09/06/2020 321,246.76 31.7574 31.8369 31.7574
08/06/2020 329,185.23 32.5422 32.6237 32.5422
05/06/2020 326,505.26 32.4744 32.5557 32.4744
04/06/2020 319,784.22 31.8060 31.8856 31.8060
02/06/2020 304,385.78 31.0681 31.1459 31.0681
01/06/2020 241,209.30 30.5250 30.6014 30.5250
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว