กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
36.1706 -0.1229
2 กุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
06/12/2022 2,716,124.35 35.9959 -0.2201 36.0860 35.9959
02/12/2022 2,717,127.09 36.0753 -0.3613 36.1656 36.0753
01/12/2022 2,714,008.89 36.2061 0.1225 36.2967 36.2061
30/11/2022 2,665,802.57 36.1618 0.8259 36.2523 36.1618
29/11/2022 2,643,970.09 35.8656 0.8325 35.9554 35.8656
28/11/2022 2,622,142.14 35.5695 -0.4010 35.6585 35.5695
25/11/2022 2,627,711.23 35.7127 -0.4482 35.8021 35.7127
24/11/2022 2,639,540.48 35.8735 0.1798 35.9633 35.8735
23/11/2022 2,634,803.33 35.8091 0.5049 35.8987 35.8091
22/11/2022 2,621,567.72 35.6292 -0.0654 35.7184 35.6292
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว