กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
34.9658 + 0.1134
31 มีนาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
16/02/2023 2,788,613.40 36.1091 -0.0783 36.1995 36.1091
15/02/2023 2,790,804.11 36.1374 0.1449 36.2278 36.1374
14/02/2023 2,786,760.46 36.0851 -0.1212 36.1754 36.0851
13/02/2023 2,790,147.83 36.1289 -0.1034 36.2193 36.1289
10/02/2023 2,793,036.69 36.1663 0.1226 36.2568 36.1663
09/02/2023 2,789,612.18 36.1220 0.3272 36.2124 36.1220
08/02/2023 2,780,517.22 36.0042 -0.2880 36.0943 36.0042
07/02/2023 2,788,549.26 36.1082 -0.1057 36.1986 36.1082
06/02/2023 2,789,498.27 36.1464 -0.6287 36.2369 36.1464
03/02/2023 2,807,154.03 36.3751 0.5654 36.4661 36.3751
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว