กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
31.5448 + 0.1492
1 ธันวาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
17/11/2023 2,881,731.73 32.0895 -0.3023 32.1698 32.0895
16/11/2023 2,890,474.51 32.1868 -0.4894 32.2674 32.1868
15/11/2023 2,904,689.20 32.3451 2.2883 32.4261 32.3451
14/11/2023 2,839,700.62 31.6215 -0.0379 31.7007 31.6215
13/11/2023 2,840,780.73 31.6335 -0.0300 31.7127 31.6335
10/11/2023 2,841,631.49 31.6430 -1.0686 31.7222 31.6430
09/11/2023 2,872,327.12 31.9848 -0.5695 32.0649 31.9848
08/11/2023 2,888,783.95 32.1680 0.1719 32.2485 32.1680
07/11/2023 2,883,828.04 32.1128 -0.7562 32.1932 32.1128
06/11/2023 2,903,804.55 32.3575 -0.2559 32.4385 32.3575
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว