กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
36.1706 -0.1229
2 กุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
19/01/2023 2,808,729.32 36.2856 0.1501 36.3764 36.2856
18/01/2023 2,804,516.09 36.2312 0.1703 36.3219 36.2312
17/01/2023 2,799,751.15 36.1696 -0.6130 36.2601 36.1696
16/01/2023 2,817,019.90 36.3927 -0.3701 36.4838 36.3927
13/01/2023 2,827,481.01 36.5279 -0.1083 36.6193 36.5279
12/01/2023 2,830,544.98 36.5675 -0.8048 36.6590 36.5675
11/01/2023 2,853,514.03 36.8642 -1.0928 36.9565 36.8642
10/01/2023 2,885,043.86 37.2715 -0.4075 37.3648 37.2715
09/01/2023 2,896,842.25 37.4240 0.4965 37.5177 37.4240
06/01/2023 2,882,533.83 37.2391 0.7287 37.3323 37.2391
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว