กองทุนรวมตราสารทุน

KWI EQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

NAV / UNIT
THB
36.1706 -0.1229
2 กุมภาพันธ์ 2566

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
02/02/2023 2,786,383.41 36.1706 -0.1229 36.2611 36.1706
01/02/2023 2,778,833.75 36.2151 0.9019 36.3057 36.2151
31/01/2023 2,827,476.18 35.8914 -1.2230 35.9812 35.8914
30/01/2023 2,817,595.17 36.3358 -0.3491 36.4267 36.3358
27/01/2023 2,827,468.83 36.4631 0.4067 36.5544 36.4631
26/01/2023 2,816,017.10 36.3154 -0.1435 36.4063 36.3154
25/01/2023 2,815,073.27 36.3676 0.0129 36.4586 36.3676
24/01/2023 2,814,710.17 36.3629 0.4231 36.4539 36.3629
23/01/2023 2,802,852.18 36.2097 0.4461 36.3003 36.2097
20/01/2023 2,790,403.53 36.0489 -0.6523 36.1391 36.0489
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว