กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI APREIT-R

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

NAV / UNIT
THB
8.6943 -0.4158
14 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
14/06/2024 63,744,433.99 8.6943 -0.4158 8.8248 8.6943
13/06/2024 64,010,438.26 8.7306 0.8397 8.8617 8.7306
12/06/2024 63,477,429.16 8.6579 -0.4061 8.7879 8.6579
11/06/2024 63,737,139.00 8.6932 -2.3784 8.8237 8.6932
07/06/2024 65,290,219.41 8.9050 0.0011 9.0387 8.9050
06/06/2024 65,289,043.59 8.9049 -0.5072 9.0386 8.9049
05/06/2024 65,621,833.92 8.9503 0.9782 9.0847 8.9503
04/06/2024 64,986,563.20 8.8636 0.6244 8.9967 8.8636
31/05/2024 64,583,232.01 8.8086 -0.5319 8.9408 8.8086
30/05/2024 64,928,656.78 8.8557 -0.5000 8.9886 8.8557
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว