ผลตอบแทนกองทุน

Fund Name วันที่ YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 01/12/2022 0.19 0.11 0.15 0.15 0.11 0.30 0.63 0.73
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.30 0.09 0.17 0.22 0.26 0.52 0.81 1.05
Standard Deviation ของกองทุน 0.06 0.05 0.06 0.07 0.17
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.02 0.02 0.03 0.05 0.24
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI THEQ 01/12/2022 -0.78 0.52 0.18 1.82 0.90 0.54 3.38 5.71
SET TR 2.26 2.24 0.46 4.48 0.51 0.87 2.91 5.15
Standard Deviation ของกองทุน 0.73 0.58 0.64 11.58 19.91 16.90 16.18 20.48
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.71 0.60 0.67 11.19 22.09 18.70 17.37 21.19
KWI EQ DIV 01/12/2022 -1.81 0.09 -0.59 1.18 0.72 0.49 3.48 6.71
SETHD TR 6.29 2.35 1.14 8.07 2.57 2.10 3.54 6.86
Standard Deviation ของกองทุน 0.72 0.56 0.63 11.46 19.86 16.89 16.22 17.41
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.61 0.52 0.57 9.98 21.88 18.55 17.29 18.24
KWI EQ 01/12/2022 -0.50 0.05 -1.88 1.98 9.74
SET50 TR 3.07 1.64 0.35 5.28 9.93
Standard Deviation ของกองทุน 0.71 0.56 0.64 11.39 15.24
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.70 0.60 0.66 11.29 17.07
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 01/12/2022 -15.89 0.49 -1.97 -11.51 0.56 1.03
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -11.03 -1.63 0.69 -8.23 5.10 4.31
Standard Deviation ของกองทุน 1.41 1.61 1.34 21.65 19.79 18.44
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.12 1.08 0.98 17.21 17.16 16.16
KWI APREIT-A 01/12/2022 -13.85 -7.96 -11.24 -8.53 -3.81 -0.67 -0.04
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD -9.42 -10.18 -10.16 -5.91 -0.62 1.45 2.08
Standard Deviation ของกองทุน 0.97 1.42 1.11 14.90 18.37 15.47 15.03
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.73 0.96 0.81 11.29 15.94 13.71 13.36
KWI APREIT-R 01/12/2022 -13.85 -7.96 -11.24 -8.53 -3.81 -0.67 -0.04
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD -9.42 -10.18 -10.16 -5.91 -0.62 1.45 2.08
Standard Deviation ของกองทุน 0.97 1.42 1.11 14.90 18.37 15.47 15.03
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.73 0.96 0.81 11.29 15.94 13.71 13.36
KWI ASIAN SM 01/12/2022 -19.56 -0.70 -3.34 -13.41 6.83 0.31 2.83 4.03
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -19.94 -0.38 -3.02 -13.48 7.87 0.92 3.55 4.81
Standard Deviation ของกองทุน 1.10 0.97 0.95 17.17 18.36 16.31 14.78 14.54
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.10 1.01 0.99 17.17 18.72 16.85 15.33 15.08
KWI DRAGON 01/12/2022 -25.60 -9.03 -10.57 -23.13 -1.50 -2.18 2.62 1.27
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -28.30 -9.51 -11.12 -24.26 -1.38 -2.12 2.45 1.30
Standard Deviation ของกองทุน 2.06 2.15 1.87 31.86 27.21 24.36 20.55 21.86
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 2.14 2.34 1.97 33.11 27.78 25.01 20.89 22.07
KWI EE EURO 01/12/2022 -47.98 7.95 1.77 -37.95 -9.48 -6.01 -3.28 -4.37
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -50.85 8.72 2.25 -40.27 -10.15 -6.34 -3.28 -4.43
Standard Deviation ของกองทุน 2.94 1.44 1.47 45.16 33.53 27.66 23.90 28.08
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 3.03 1.31 1.37 46.29 34.35 28.52 24.49 28.72
KWI HCARE-A 01/12/2022 2.18 4.66 6.46 5.73 8.58 5.40 4.50
เกณฑ์มาตรฐาน 2 3.41 5.34 7.81 7.07 9.99 6.63 5.66
Standard Deviation ของกองทุน 1.13 1.09 1.14 17.50 16.52 15.30 14.48
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.17 1.25 1.24 18.07 17.14 15.97 15.15
KWI HCARE-D 01/12/2022 2.11 4.64 6.41 5.67 8.56 5.39 4.49
เกณฑ์มาตรฐาน 2 3.41 5.34 7.81 7.07 9.99 6.63 5.66
Standard Deviation ของกองทุน 1.13 1.09 1.14 17.50 16.52 15.30 14.48
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.17 1.25 1.24 18.07 17.14 15.97 15.15
KWI INDIA-A 01/12/2022 -3.20 -2.59 6.46 -2.25 9.76 4.91 4.69
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -3.05 -2.45 7.48 -1.36 11.79 6.72 6.44
Standard Deviation ของกองทุน 1.24 0.77 0.88 19.55 22.28 19.41 17.98
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.17 0.74 0.85 18.49 22.52 19.86 18.45
KWI INDIA-D 01/12/2022 -3.30 -2.62 6.38 -2.34 9.73 4.88 4.67
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -3.05 -2.45 7.48 -1.36 11.79 6.72 6.44
Standard Deviation ของกองทุน 1.24 0.77 0.88 19.56 22.28 19.41 17.98
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.17 0.74 0.85 18.49 22.52 19.86 18.45
KWI SENERGY-A 30/11/2022 3.18 4.60 -0.68
เกณฑ์มาตรฐาน 6 1.48 5.23 0.69
Standard Deviation ของกองทุน 1.97 1.97 1.90
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 2.03 1.91
KWI USBANK-A 01/12/2022 -7.62 4.34 2.32 -4.66 2.96 0.23
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -2.00 2.42 5.23 -2.04 6.78 2.14
Standard Deviation ของกองทุน 1.58 1.57 1.53 24.88 33.80 29.63
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.51 1.52 1.48 23.71 33.73 29.94
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 01/12/2022 -0.23 0.12 -1.74 2.18 0.92 0.72 3.69 5.94
SET50 TR 3.07 1.64 0.35 5.28 0.21 0.68 2.82 5.08
Standard Deviation ของกองทุน 0.71 0.56 0.64 11.38 19.59 16.64 16.05 20.33
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.70 0.60 0.66 11.29 22.24 18.81 17.43 21.18
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 01/12/2022 -0.50 0.05 -1.88 1.98 7.17
SET50 TR 3.07 1.64 0.35 5.28 6.30
Standard Deviation ของกองทุน 0.71 0.56 0.64 11.39 14.58
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.70 0.60 0.66 11.29 16.22
KWI SENERGY-SSF 30/11/2022 3.18 4.60 -0.69
เกณฑ์มาตรฐาน 6 1.48 5.23 0.69
Standard Deviation ของกองทุน 1.97 1.97 1.90
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 2.03 1.91
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 01/12/2022 -20.22 -0.81 -3.67 -13.93 6.32 -0.24 0.14
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -19.94 -0.38 -3.02 -13.48 7.87 0.92 1.33
Standard Deviation ของกองทุน 1.13 1.02 0.99 17.65 18.72 16.52 15.11
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.10 1.01 0.99 17.17 18.72 16.85 15.80
KWI FLEX RMF 01/12/2022 0.86 0.07 -0.08 2.14 0.97 0.61 1.97 4.04
เกณฑ์มาตรฐาน 4 1.06 1.25 0.53 2.19 2.04 2.02 3.29 6.08
Standard Deviation ของกองทุน 0.53 0.43 0.46 8.39 10.91 9.33 8.95 9.37
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.29 0.25 0.28 4.56 7.89 6.70 6.39 6.99
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 01/12/2022 -0.08 0.40 0.99 -0.14 -0.21
เกณฑ์มาตรฐาน 5 -0.01 0.33 0.98 0.07 0.11
Standard Deviation ของกองทุน 0.07 0.08 0.08 1.14 0.07
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.05 0.04 0.04 0.70 0.04
หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (โดยมีผลตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (กองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA และ KWI USBANK ได้เปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละกองทุนมาเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)

เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 4 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 กับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 40 และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to- Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ10 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน 5 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1– 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 70 และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30%

เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว