ผลตอบแทนกองทุน

Fund Name วันที่ YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 30/03/2023 0.10 0.10 0.24 0.22 0.09 0.30 0.59 0.72
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.17 0.17 0.35 0.34 0.25 0.50 0.77 1.04
Standard Deviation ของกองทุน 0.01 0.01 0.01 0.11 0.08 0.07 0.08 0.17
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.03 0.02 0.03 0.04 0.24
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI TTG6M1
KWI THEQ 30/03/2023 -3.77 -3.77 0.70 -2.01 8.87 -0.69 1.73 5.51
SET TR -2.94 -2.94 2.10 -1.95 9.04 -0.51 1.80 4.96
Standard Deviation ของกองทุน 0.73 0.73 0.67 10.85 15.11 16.96 16.08 20.32
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.76 0.76 0.68 11.01 16.48 18.75 17.30 21.03
KWI EQ DIV 30/03/2023 -5.27 -5.27 -1.51 -4.05 8.06 -1.02 1.64 6.34
SETHD TR -3.05 -3.05 2.71 -0.46 11.18 0.66 2.40 6.57
Standard Deviation ของกองทุน 0.72 0.72 0.65 10.67 15.09 16.93 16.11 17.27
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.76 0.76 0.65 10.00 16.18 18.59 17.21 18.10
KWI EQ 30/03/2023 -5.32 -5.32 -0.64 -4.69 7.73
SET50 TR -2.73 -2.73 2.56 -1.89 8.38
Standard Deviation ของกองทุน 0.74 0.74 0.67 10.68 14.83
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.81 0.81 0.71 11.13 16.58
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 30/03/2023 1.97 1.97 9.67 -6.63 5.21 0.97
เกณฑ์มาตรฐาน 2 1.87 1.87 5.25 -2.41 8.08 3.93
Standard Deviation ของกองทุน 0.79 0.79 1.23 19.41 17.64 18.01
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.69 0.69 0.90 15.37 15.17 15.82
KWI APREIT-A 30/03/2023 -1.08 -1.08 0.12 -10.23 1.79 -0.33 -0.09
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD -1.28 -1.28 -3.63 -7.13 3.89 1.96 1.93
Standard Deviation ของกองทุน 1.00 1.00 1.20 16.09 15.58 15.77 15.04
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.81 0.81 0.89 12.36 13.31 13.88 13.33
KWI APREIT-R 30/03/2023 -1.07 -1.07 0.12 -10.23 1.79 -0.34 -0.09
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD -1.28 -1.28 -3.63 -7.13 3.89 1.96 1.93
Standard Deviation ของกองทุน 1.00 1.00 1.20 16.09 15.58 15.77 15.04
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.81 0.81 0.89 12.36 13.31 13.88 13.33
KWI ASIAN SM 30/03/2023 6.04 6.04 8.76 -4.39 12.81 0.96 2.43 4.17
เกณฑ์มาตรฐาน 2 5.82 5.82 10.04 -3.88 14.22 1.52 3.17 4.94
Standard Deviation ของกองทุน 0.63 0.63 0.72 14.54 15.81 16.08 14.75 14.42
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.66 0.66 0.78 15.01 15.98 16.57 15.33 14.97
KWI DRAGON 30/03/2023 2.11 2.11 5.76 -5.55 0.02 -1.61 2.92 1.48
เกณฑ์มาตรฐาน 2 1.40 1.40 6.10 -5.83 0.11 -1.62 2.72 1.50
Standard Deviation ของกองทุน 1.30 1.30 1.83 27.96 26.78 24.44 20.78 21.86
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.25 1.25 1.94 28.84 27.26 25.00 21.12 22.07
KWI EE EURO 30/03/2023 7.45 7.45 19.66 -1.30 -1.32 -5.92 -3.02 -4.06
เกณฑ์มาตรฐาน 2 6.87 6.87 21.04 -1.10 -1.94 -6.32 -3.06 -4.13
Standard Deviation ของกองทุน 1.36 1.36 1.35 22.22 30.92 27.93 24.07 27.93
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.38 1.38 1.28 21.72 31.84 28.74 24.65 28.56
KWI HCARE-A 30/03/2023 -4.02 -4.02 -4.07 -2.17 7.61 5.40 3.70
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -4.99 -4.99 -4.05 -1.62 8.85 6.48 4.73
Standard Deviation ของกองทุน 0.83 0.83 0.91 16.37 15.28 15.25 14.41
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.90 0.90 1.06 17.68 15.90 15.94 15.11
KWI HCARE-D 30/03/2023 -4.05 -4.05 -4.10 -2.22 7.58 5.38 3.68
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -4.99 -4.99 -4.05 -1.62 8.85 6.48 4.73
Standard Deviation ของกองทุน 0.83 0.83 0.91 16.38 15.28 15.25 14.41
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.90 0.90 1.06 17.68 15.90 15.94 15.11
KWI INDIA-A 29/03/2023 -4.20 -4.96 -12.34 -6.27 12.78 3.98 3.49
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43 -5.99 -13.31 -6.31 14.61 5.59 5.03
Standard Deviation ของกองทุน 0.81 0.81 0.79 15.01 18.70 19.40 17.80
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.87 0.86 0.81 14.88 18.80 19.83 18.28
KWI INDIA-D 29/03/2023 -4.26 -5.02 -12.42 -6.38 12.73 3.93 3.46
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -5.43 -5.99 -13.31 -6.31 14.61 5.59 5.03
Standard Deviation ของกองทุน 0.81 0.81 0.79 15.01 18.70 19.40 17.80
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.87 0.86 0.81 14.88 18.80 19.83 18.28
KWI SENERGY-A 29/03/2023 8.36 7.56 14.48 -1.02
เกณฑ์มาตรฐาน 6 9.89 9.27 11.58 1.34
Standard Deviation ของกองทุน 1.35 1.35 1.65 1.74
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.48 1.48 1.69 1.77
KWI USBANK-A 30/03/2023 -17.53 -17.53 -18.66 -21.79 8.81 -3.62
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -19.11 -19.11 -23.58 -19.85 10.41 -2.25
Standard Deviation ของกองทุน 2.07 2.07 1.85 26.48 31.83 29.70
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 2.28 2.28 1.95 26.90 32.48 30.18
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 30/03/2023 -5.25 -5.25 -0.49 -4.50 8.25 -0.77 1.86 5.65
SET50 TR -2.73 -2.73 2.56 -1.89 8.72 -0.68 1.72 4.90
Standard Deviation ของกองทุน 0.74 0.74 0.67 10.68 14.93 16.71 15.94 20.18
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.81 0.81 0.71 11.13 16.75 18.88 17.37 21.02
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 30/03/2023 -5.32 -5.32 -0.63 -4.69 5.46
SET50 TR -2.73 -2.73 2.56 -1.89 6.05
Standard Deviation ของกองทุน 0.74 0.74 0.67 10.68 14.22
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.81 0.81 0.71 11.13 15.80
KWI SENERGY-SSF 29/03/2023 8.34 7.54 14.45 -1.06
เกณฑ์มาตรฐาน 6 9.89 9.27 11.58 1.34
Standard Deviation ของกองทุน 1.36 1.36 1.65 1.74
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 1.48 1.48 1.69 1.77
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF 30/03/2023 6.08 6.08 8.95 -4.78 12.42 0.52 0.47
เกณฑ์มาตรฐาน 2 5.82 5.82 10.04 -3.88 14.22 1.52 1.62
Standard Deviation ของกองทุน 0.63 0.63 0.74 15.00 16.10 16.31 14.95
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.66 0.66 0.78 15.01 15.98 16.57 15.65
KWI FLEX RMF 30/03/2023 -3.28 -3.28 0.32 -1.94 4.73 -0.21 1.02 3.86
เกณฑ์มาตรฐาน 4 -1.32 -1.32 1.47 -0.61 6.02 1.50 2.58 5.91
Standard Deviation ของกองทุน 0.59 0.59 0.53 8.10 9.14 9.50 8.98 9.36
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.31 0.31 0.28 4.45 6.09 6.73 6.35 6.95
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 30/03/2023 0.31 0.31 2.13 0.66 0.35
เกณฑ์มาตรฐาน 5 0.22 0.23 1.48 0.62 0.42
Standard Deviation ของกองทุน 0.05 0.05 0.06 1.16 1.07
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.03 0.03 0.03 0.70 0.64
หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (โดยมีผลตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (กองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA และ KWI USBANK ได้เปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละกองทุนมาเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)

เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 4 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 กับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 40 และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to- Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ10 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน 5 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1– 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 70 และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30%

เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%

การนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ห้ามแปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว