ผลตอบแทนกองทุน

Fund Name วันที่ YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
KWI MONEY 28/06/2022 0.06 0.03 0.07 0.16 0.27 0.47 1.00 1.08
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.13 0.06 0.13 0.26 0.53 0.82 1.27 1.56
Standard Deviation ของกองทุน 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.18
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.05 0.25
กองทุนรวมตราสารทุน
KWI THEQ 28/06/2022 -3.81 -3.55 -2.72 3.39 -1.82 1.81 5.72 8.41
SET TR -2.22 -4.63 -1.26 3.78 -2.80 2.36 4.96 7.45
Standard Deviation ของกองทุน 13.06 12.57 13.05 12.81 19.98 16.81 16.21 20.71
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 12.29 12.41 12.24 11.64 22.23 18.62 17.40 21.42
KWI EQ DIV 28/06/2022 -4.43 -4.21 -3.36 2.87 -1.97 1.83 5.91 9.98
SETHD TR 1.56 -2.93 2.91 11.43 0.07 4.17 5.88 10.05
Standard Deviation ของกองทุน 13.11 12.75 13.09 12.82 19.96 16.82 16.26 17.62
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 10.88 11.25 10.93 11.14 22.13 18.55 17.36 18.49
KWI EQ 28/06/2022 -2.46 -4.25 -1.33 4.86 16.35
SET50 TR -0.72 -3.75 0.11 4.66 15.79
Standard Deviation ของกองทุน 12.92 12.62 12.92 12.81 16.17
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 12.40 12.52 12.34 12.27 18.18
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
KWI AEPLUS-A 28/06/2022 -15.50 -6.23 -15.21 -18.20 1.77 1.85
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -12.12 -3.27 -11.72 -11.16 7.71 6.75
Standard Deviation ของกองทุน 23.25 23.87 23.06 18.61 18.53 18.04
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 19.78 19.84 19.55 16.04 16.70 16.30
KWI APREIT-A 28/06/2022 -4.58 -4.49 -3.96 -5.38 -3.52 2.05
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD 0.08 -0.76 0.82 2.59 0.61 5.42
Standard Deviation ของกองทุน 11.91 11.84 11.85 11.08 17.44 14.69
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 9.85 9.50 9.77 9.92 15.87 13.59
KWI APREIT-R 28/06/2022 -4.58 -4.49 -3.96 -5.38 -3.52 2.05
Benchmark 1: S&P Pan Asia Ex-Japan AU NZ REIT TR USD 0.08 -0.76 0.82 2.59 0.61 5.42
Standard Deviation ของกองทุน 11.91 11.84 11.85 11.08 17.44 14.69
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 9.85 9.50 9.77 9.92 15.87 13.59
KWI ASIAN SM
KWI DRAGON 28/06/2022 -8.35 9.74 -9.82 -27.95 4.64 4.04 7.01 3.32
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -10.92 9.84 -10.54 -29.50 5.21 4.51 6.89 3.42
Standard Deviation ของกองทุน 35.47 31.94 35.22 31.37 25.55 23.11 19.78 21.60
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 36.24 31.89 35.99 30.89 25.93 23.63 20.00 21.75
KWI EE EURO 28/06/2022 -51.98 -10.99 -51.90 -51.77 -15.75 -9.38 -4.68 -6.96
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -55.13 -11.92 -54.88 -54.82 -16.85 -9.97 -4.74 -7.12
Standard Deviation ของกองทุน 60.22 25.91 59.73 43.62 32.78 27.03 23.76 28.23
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 62.82 26.42 62.08 45.40 33.87 28.03 24.42 28.92
KWI HCARE-A 28/06/2022 -2.39 0.36 -2.62 11.48 11.90 6.23 6.34
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -2.63 0.00 -2.62 13.08 13.86 7.72 7.95
Standard Deviation ของกองทุน 18.76 19.84 18.61 15.77 15.90 14.69 14.34
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 18.63 20.61 18.41 15.89 16.35 15.25 14.95
KWI HCARE-D 28/06/2022 -2.43 0.34 -2.65 11.41 11.89 6.22 6.33
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -2.63 0.00 -2.62 13.08 13.86 7.72 7.95
Standard Deviation ของกองทุน 18.76 19.84 18.61 15.77 15.90 14.69 14.34
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 18.63 20.61 18.41 15.89 16.35 15.25 14.95
KWI INDIA-A 28/06/2022 -11.01 -5.60 -11.38 -0.33 10.45 6.54 6.05
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -12.10 -6.10 -11.44 0.64 13.30 9.13 8.57
Standard Deviation ของกองทุน 24.10 20.23 23.89 19.74 22.49 19.32 18.23
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 22.46 19.50 22.25 18.81 22.82 19.80 18.75
KWI INDIA-D 28/06/2022 -11.07 -5.64 -11.44 -0.44 10.42 6.50 6.02
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -12.10 -6.10 -11.44 0.64 13.30 9.13 8.57
Standard Deviation ของกองทุน 24.10 20.23 23.90 19.74 22.49 19.32 18.23
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 22.46 19.50 22.25 18.81 22.82 19.80 18.75
KWI USBANK-A 28/06/2022 -12.60 -11.79 -12.28 -3.27 4.72 -1.00
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -9.10 -9.69 -9.81 2.95 9.55 1.55
Standard Deviation ของกองทุน 26.27 25.31 26.06 24.23 33.35 30.21
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 24.79 23.02 24.52 23.54 33.91 30.95
KWI SENERGY-A 27/06/2022 -8.98
เกณฑ์มาตรฐาน 6 -8.62
Standard Deviation ของกองทุน 28.59
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 31.21
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KWI LTF 28/06/2022 -2.31 -4.18 -1.18 5.05 -1.43 2.29 6.29 8.83
SET50 TR -0.72 -3.75 0.11 4.66 -2.99 2.24 4.90 7.40
Standard Deviation ของกองทุน 12.91 12.61 12.91 12.81 19.69 16.58 16.09 20.56
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 12.40 12.52 12.34 12.27 22.41 18.75 17.48 21.46
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KWI EQ SSF 28/06/2022 -2.46 -4.25 -1.33 4.85 11.72
SET50 TR -0.72 -3.75 0.11 4.66 9.26
Standard Deviation ของกองทุน 12.92 12.62 12.92 12.81 15.44
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 12.40 12.52 12.34 12.27 17.24
KWI SENERGY-SSF 27/06/2022 -8.99
เกณฑ์มาตรฐาน 6 -8.62
Standard Deviation ของกองทุน 28.59
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 31.21
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
KWI ASM RMF
KWI FLEX RMF 28/06/2022 -1.34 -2.60 -0.52 4.21 -0.48 1.35 3.19 5.93
เกณฑ์มาตรฐาน 4 -1.47 -2.36 -0.95 1.69 1.82 3.46 5.39 9.02
Standard Deviation ของกองทุน 9.43 8.97 9.43 9.14 10.83 9.20 8.90 9.44
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 4.98 4.87 4.98 4.73 7.90 6.65 6.40 7.07
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
KWI FIPVD 28/06/2022 -1.29 -1.03 -1.31 -1.42
เกณฑ์มาตรฐาน 5 -1.13 -0.83 -1.13 -1.01
Standard Deviation ของกองทุน 1.15 1.41 1.14 1.07
Standard Deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน 0.78 1.00 0.78 0.73
หมายเหตุ:

เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี (โดยมีผลตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (กองทุน KWI DRAGON, KWI EE EURO, KWI ASIAN SM, KWI ASM RMF, KWI HCARE, KWI INDIA และ KWI USBANK ได้เปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละกองทุนมาเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)

เกณฑ์มาตรฐาน 3 : S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์/ REITs ในประเทศฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวันและไทย โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 4 : ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50 กับดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 40 และผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to- Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ10 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน 5 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1– 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 70 และ ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคํานวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (A-ขึ้นไป) อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30%

เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน (ในอัตราส่วน 75%) และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (ในอัตราส่วน 25%) ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนยังไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว