ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

KWI SENERGY ลงทุนแบบ Smart เพื่อโลกสะอาดในอนาคต

14 มีนาคม 2565

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)

ลงทุนในกองทุนหลัก Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) และ EU SFDR Article 9 

โอกาสในการลงทุนอย่างยั่งยืนตามการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Smart Energy ที่ทั้งโลกต่างมุ่งพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อโลกสะอาดในอนาคต

กองทุนหลัก RobecoSAM Smart Energy Equities 

 • ลงทุนโดยคำนึงถึงหลัก ESG ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้การลงทุนเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
 • ได้รับการรับรอง EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Article 9 แสดงให้เห็นถึงการลงทุนแบบยั่งยืน
 • ผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องโดยกองทุนได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว 
 • เน้นลงทุนในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) 5 ประการ

รับชมวีดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

รายการส่งเสริมการขาย

ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก (IPO) 21-29 มีนาคม 2565

รับหน่วยลงทุน KWI SENERGY-A (Fund Back)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2565
 • คำนวณจากยอดเงินลงทุนสุทธิเมื่อลงทุนใน KWI SENERGY-A หรือ KWI-SENERGY-SSF โดยจะแยกคำนวณเป็นรายชนิดหน่วยลงทุน (ไม่นับรวมการสับเปลี่ยนเข้า)
 • สำหรับชนิดหน่วยลงทุน KWI SENERGY-A ทุกยอดเงินลงทุน 100,000 บาท รับหน่วยลงทุน KWI SENERGY-A มูลค่า 200 บาท
 •  สำหรับชนิดหน่วยลงทุน KWI SENERGY-SSF ทุกยอดเงินลงทุน 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KWI SENERGY-A มูลค่า 100 บาท
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคงหน่วยลงทุนตามที่รายการส่งเสริมการขายกำหนดจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • บริษัทฯ จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของ KWI SENERGY-A เพื่อเป็นของสมนาคุณให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยจะใช้ราคาขาย (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย)  ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
 • ในกรณีที่มีการขาย สับเปลี่ยน โอนออก บริษัทฯ จะใช้วิธี FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) ในการคำนวณ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ การตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 

ดาวน์โหลดไฟล์

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว