รอบรู้การลงทุน

ลงทุนแบบ Smart เพื่อโลกสะอาดในอนาคต

30 กันยายน 2565

SENERGY

 

การเปลี่ยนแปลงของโลก

วิกฤติภาวะโลกร้อน (Global Warming) ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรุนแรงถือเป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชาคมโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มสูงเกิน 1.5 °C และมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050  

การใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) ผ่านการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของทั่วโลกและน่าจับตามองในเวลานี้

ปัจจัยที่สนับสนุนการลด CO2

Decarbonization 

ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้มีการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) มากขึ้น

การใช้กลไกราคาและการเพิ่มต้นทุนในการปล่อย CO2

การผลักดันแผนความมั่นคงและความเป็นอิสระด้านพลังงาน (Energy independence & security)

กฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรม

ต้นทุนของพลังงานหมุนเวียน (Renewable energies) ที่ถูกลง

SENERGY
 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Smart Energy

  • การผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energies)
  • การกระจายพลังงาน (Energy Distribution)
  • การบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management)
  • การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)

กองทุนเปิด KWI SENERGY

  • ลงทุนในกองทุนหลัก RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD
  • กองทุนแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่  ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A) และชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF)
  • ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาท

คลิกเพื่อดูข้อมูลกองทุน

 KWI SENERGY-A และ KWI SENERGY-SSF

หรือ ดาวน์โหลด Fund Highlight

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว