กองทุนรวมตราสารทุน

KWI THEQ

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้

NAV / UNIT
THB
33.2856 -0.5845
30 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
30/06/2022 56,749,807.22 33.2856 -0.5845 33.3689 33.2856
29/06/2022 57,087,983.46 33.4813 -0.4081 33.5651 33.4813
28/06/2022 57,321,927.91 33.6185 0.7546 33.7026 33.6185
27/06/2022 56,892,601.82 33.3667 0.4519 33.4502 33.3667
24/06/2022 56,762,143.46 33.2166 0.1698 33.2997 33.2166
23/06/2022 56,666,675.55 33.1603 -0.2578 33.2433 33.1603
22/06/2022 56,813,243.96 33.2460 -1.1812 33.3292 33.2460
21/06/2022 57,493,263.45 33.6434 0.7972 33.7276 33.6434
20/06/2022 56,961,897.20 33.3773 -0.5379 33.4608 33.3773
17/06/2022 57,269,304.74 33.5578 0.2917 33.6418 33.5578
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว