กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

KWI EQ SSF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม

NAV / UNIT
THB
35.0181 -1.0128
30 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
30/06/2022 24,589,745.01 35.0181 -1.0128 35.0182 35.0181
29/06/2022 24,826,342.44 35.3764 -0.3925 35.3765 35.3764
28/06/2022 24,904,194.91 35.5158 0.9425 35.5159 35.5158
27/06/2022 24,647,130.96 35.1842 0.6122 35.1843 35.1842
24/06/2022 24,448,192.76 34.9701 0.6001 34.9702 34.9701
23/06/2022 24,302,350.72 34.7615 -0.1505 34.7616 34.7615
22/06/2022 24,338,962.77 34.8139 -1.1713 34.8140 34.8139
21/06/2022 24,627,452.73 35.2265 0.7410 35.2266 35.2265
20/06/2022 24,386,029.14 34.9674 -0.2781 34.9675 34.9674
17/06/2022 24,429,022.74 35.0649 0.0819 35.0650 35.0649
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว