กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI EE EURO

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ

NAV / UNIT
THB
3.3939 -2.1536
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 36,157,926.55 3.3939 -2.1536 3.4449 3.3939
28/06/2022 36,821,573.09 3.4686 0.1126 3.5207 3.4686
27/06/2022 36,847,117.15 3.4647 1.4256 3.5168 3.4647
24/06/2022 36,194,417.80 3.4160 -0.7698 3.4673 3.4160
22/06/2022 36,282,568.65 3.4425 -0.7439 3.4942 3.4425
21/06/2022 36,672,730.90 3.4683 1.6411 3.5204 3.4683
20/06/2022 36,078,477.50 3.4123 0.7648 3.4636 0.0000
17/06/2022 35,794,779.53 3.3864 1.7456 3.4373 3.3864
16/06/2022 35,167,249.36 3.3283 -3.9646 3.3783 3.3283
15/06/2022 36,654,793.26 3.4657 0.9319 3.5178 3.4657
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว