กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI DRAGON

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

NAV / UNIT
THB
12.6405 + 0.8577
13 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
13/06/2024 162,442,248.55 12.6405 0.8577 12.8302 12.6405
12/06/2024 161,058,707.81 12.5330 -0.7232 12.7211 12.5330
11/06/2024 161,766,896.89 12.6243 -0.2749 12.8138 12.6243
07/06/2024 162,213,565.50 12.6591 -0.9414 12.8491 12.6591
06/06/2024 163,399,313.64 12.7794 0.1363 12.9712 12.7794
05/06/2024 163,076,992.50 12.7620 -0.3374 12.9535 12.7620
04/06/2024 163,647,058.44 12.8052 1.5883 12.9974 12.8052
31/05/2024 161,087,972.21 12.6050 -1.3361 12.7942 12.6050
30/05/2024 163,250,231.65 12.7757 -0.2413 12.9674 12.7757
29/05/2024 163,644,032.93 12.8066 -1.3002 12.9988 12.8066
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว