กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI DRAGON

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

NAV / UNIT
THB
15.9186 -2.6379
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 189,477,567.52 15.9186 -2.6379 16.1575 15.9186
28/06/2022 194,611,041.41 16.3499 0.5127 16.5953 16.3499
27/06/2022 193,621,299.99 16.2665 1.6167 16.5106 16.2665
24/06/2022 190,495,990.54 16.0077 4.4289 16.2479 16.0077
22/06/2022 182,373,455.21 15.3288 -2.1643 15.5588 15.3288
21/06/2022 186,384,177.55 15.6679 1.7647 15.9030 15.6679
20/06/2022 183,144,119.83 15.3962 0.7506 15.6272 0.0000
17/06/2022 182,014,538.73 15.2815 1.5996 15.5108 15.2815
16/06/2022 179,148,234.73 15.0409 -1.9869 15.2666 15.0409
15/06/2022 183,100,488.53 15.3458 1.2276 15.5761 15.3458
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว