กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

KWI ASM RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

NAV / UNIT
THB
9.7690 -1.8536
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 43,939,056.61 9.7690 -1.8536 9.7691 9.7690
28/06/2022 44,769,056.47 9.9535 -0.0753 9.9536 9.9535
27/06/2022 44,797,998.95 9.9610 1.6232 9.9611 9.9610
24/06/2022 44,075,164.02 9.8019 1.7227 9.8020 9.8019
22/06/2022 43,328,716.64 9.6359 -1.8668 9.6360 9.6359
21/06/2022 44,153,253.08 9.8192 1.8737 9.8193 9.8192
20/06/2022 43,340,819.79 9.6386 -1.0654 9.6387 0.0000
17/06/2022 43,807,628.14 9.7424 -0.2457 9.7425 9.7424
16/06/2022 43,915,527.13 9.7664 -1.1038 9.7665 9.7664
15/06/2022 44,405,765.19 9.8754 -1.2509 9.8755 9.8754
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว