กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI ASIAN SM

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

NAV / UNIT
THB
23.2302 + 0.2468
13 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
13/06/2024 255,697,251.28 23.2302 0.2468 23.5788 23.2302
12/06/2024 255,002,970.15 23.1730 0.9611 23.5207 23.1730
11/06/2024 252,604,946.76 22.9524 -1.0544 23.2968 22.9524
10/06/2024 255,245,807.30 23.1970 0.9553 23.5451 23.1970
07/06/2024 252,780,622.98 22.9775 -0.2297 23.3223 22.9775
06/06/2024 253,316,627.58 23.0304 0.5023 23.3760 23.0304
05/06/2024 251,966,310.15 22.9153 0.6952 23.2591 22.9153
04/06/2024 249,414,464.25 22.7571 -2.3061 23.0986 22.7571
31/05/2024 255,390,600.59 23.2943 -0.2569 23.6438 23.2943
30/05/2024 256,051,968.83 23.3543 -0.8474 23.7047 23.3543
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว