กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI ASIAN SM

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

NAV / UNIT
THB
17.7327 -1.8014
29 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
29/06/2022 272,708,982.78 17.7327 -1.8014 17.9988 17.7327
28/06/2022 278,160,707.58 18.0580 -0.0719 18.3290 18.0580
27/06/2022 278,361,626.35 18.0710 1.5795 18.3422 18.0710
24/06/2022 274,049,393.90 17.7900 1.6728 18.0570 17.7900
22/06/2022 269,540,986.16 17.4973 -1.8098 17.7599 17.4973
21/06/2022 274,812,773.28 17.8198 1.8164 18.0872 17.8198
20/06/2022 269,875,855.67 17.5019 -1.0281 17.7645 0.0000
17/06/2022 272,768,643.55 17.6837 -0.2369 17.9491 17.6837
16/06/2022 273,415,669.33 17.7257 -1.0683 17.9917 17.7257
15/06/2022 276,369,028.12 17.9171 -1.2119 18.1860 17.9171
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว