กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

KWI APREIT-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า

NAV / UNIT
THB
10.8236 -1.2076
30 มิถุนายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกช่วงเวลา
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง (%) ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
30/06/2022 233,066,004.17 10.8236 -1.2076 10.9861 10.8236
29/06/2022 235,914,170.35 10.9559 -0.8085 11.1203 10.9559
28/06/2022 237,838,310.55 11.0452 0.3753 11.2110 11.0452
27/06/2022 236,947,665.46 11.0039 0.8487 11.1691 11.0039
24/06/2022 234,939,422.04 10.9113 1.3977 11.0751 10.9113
23/06/2022 231,700,633.45 10.7609 0.3806 10.9224 10.7609
22/06/2022 230,823,387.07 10.7201 -0.4180 10.8810 10.7201
21/06/2022 231,791,333.19 10.7651 0.5464 10.9267 10.7651
20/06/2022 230,531,767.60 10.7066 -0.1352 10.8673 10.7066
17/06/2022 230,843,560.40 10.7211 -0.1695 10.8820 10.7211
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว