Direct Debit

สมัครผ่าน​ Application ของธนาคาร

ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่าน Application ของธนาคาร โดยทำตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร คลิกที่โลโก้

ธนาคารไทยพาณิชย์
 • เข้าแอปพลิเคชัน “SCB EASY”
 • เลือก "ธุรกรรมของฉัน"
 • เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
 • รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วกด “ยอมรับ”
 • ระบุรหัสบริษัท 4 หลัก 9037 (COMP CODE)
 • ระบุหมายเลขอ้างอิง 1 (Ref. 1) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน และ
 • หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref. 2) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน (ซ้ำอีกครั้ง)
 • ตรวจสอบข้อมูลและกด “ยืนยัน”
 • เลือกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS
 • ระบุรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันรายการ
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร เก็บสลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
 • เข้าแอปพลิเคชัน “KMA”
 • กด “เมนูทั้งหมด”
 • ไปที่ “สมัครบริการอื่นๆ” เลือกเมนู “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 • รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วกด "ยอมรับ”
 • เลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร
 • ค้นหาบริษัทที่ต้องการสมัคร โดยระบุรหัสบัญชี 1230040085 หรือ
 • เลือกหมวดหมู่ผู้รับชำระเงิน “หลักทรัพย์ กองทุนรวม” และ เลือก “KWIAM”
 • ระบุข้อมูลการชำระค่าบริการ (หมายเลขอ้างอิงผู้ให้บริการ = ใส่เลขที่บัตรประชาชน)
 • กด “ถัดไป” เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 • กด “ยืนยัน” เพื่อรับรหัสผ่าน (OTP) ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและใส่รหัสผ่าน (OTP) ที่ได้รับ
 • เลือก “ยืนยัน”
 

หลังจากที่ท่านได้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางตู้ ATM หรือ Application หรือ Website ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทจัดการเพื่อตรวจสอบ ซึ่งสามารถแจ้งผลอนุมัติการใช้บริการ Direct Debit ให้ท่านทราบได้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วน

 • หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านช่องทาง ATM หรือ Application หรือ Website
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ใช้สมัคร Direct Debit พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการผ่านช่องทาง ดังนี้
โทรสาร : 02-129-5921
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-844-0123 กด 1 หรือ email: registrar-kwiam@kwiasia.com
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว