Direct Debit

สมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

ท่านสามารถสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านตู้ ATM โดยทำตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย
 • กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก "กองทุนรวม/ สมัครบริการ/ K-Mobile Banking/ อื่นๆ"
 • เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ/ บริการเติมเงินอัตโนมัติ/
 • เปลี่ยนเป็นบัญชี E-Savings"
 • เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)"
 • เลือก "ระบุรหัสบริษัท"
 • เลือกบัญชีที่ต้องการให้ทำรายการแบบ "ออมทรัพย์"
 • ระบุรหัสบริษัท 33554 แล้วกด "รหัสบริษัทถูกต้อง"
 • ระบุหมายเลขสมาชิก = เลขที่บัตรประชาชน
 • รับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการแล้วกด "ยืนยันการทำรายการ”
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก "อื่นๆ"
 • เลือก "สมัครบริการ/ ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)"
 • เลือก "หักบัญชีอัตโนมัติ"
 • เลือกบัญชีที่ต้องการให้ทำรายการ "ออมทรัพย์"
 • เลือก "อื่นๆ" ก่อนเข้าหน้าระบุรหัสบริษัท (COMP CODE)
 • ระบุรหัสบริษัท 4 หลัก 9037
 • ระบุหมายเลขอ้างอิง 1 (Ref. 1) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน
 • ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref. 2) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน (ซ้ำอีกครั้ง)
 • รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วกด "ยืนยัน"
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก "สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ กรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ "
 • เลือก "บริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
 • เลือก "ระบุเลขที่บัญชี"
 • ระบุรหัสบริษัท 1230040085
 • รับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วกด "ตกลง"
 • เลือกบัญชีที่ต้องการให้ทำรายการ "ออมทรัพย์”
 • ระบุเลขที่อ้างอิง 1 = ใส่เลขที่บัตรประชาชน
  ระบุเลขที่อ้างอิง 2= ใส่เลขที่บัตรประชาชนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กดรหัสบัตร ATM หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ 
 • เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ” 
 • เลือกประเภทบริการ “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 • รับทราบข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ แล้วกด “ตกลง”
 • เลือก “ประเภทบัญชี” (บัญชีสะสมทรัพย์)
 • ในหน้าจอเลือกวิธีค้นหาบริษัทผู้รับชำระ ให้เลือกกดรายการ
  “ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก”
 • ระบุรหัสบริษัท 5 หลัก 99888
 • ระบุ Reference No.1 (เลขที่อ้างอิง 1) โดยใส่เลขที่บัตรประชาชน
 • หน้าจอให้ระบุ Reference No.2 กดเลือก “ไม่มี Reference No.2”
 • เมื่อทำรายการตามขั้นตอนแล้ว โปรดตรวจสอบข้อมูลตามหน้าจออีกครั้ง
  และกด “ยืนยัน”
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก “ถามยอด/อื่นๆ” 
 • เลือก “บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 • เลือก “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 • รับทราบข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ แล้วกด “ยืนยัน”
 • เลือก “บัญชีออมทรัพย์”
 • เลือก “หลักทรัพย์/กองทุน”
 • กด 3915 และเลือก “ถูกต้อง”
 • กรุณาใส่หมายเลขอ้างอิง 1 = ใส่เลขที่บัตรประชาชน
 • กรุณาใส่หมายเลขอ้างอิง 2 = ใส่เลขที่บัตรประชาชน (ซ้ำอีกครั้ง)
 • หน้าจอแสดงรายละเอียดบริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก “ยืนยัน”
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • กดรหัสบัตร ATM
 • เลือก “บริการอื่นๆ”
 • ประเภทบริการ เลือก “บริการอื่นๆ”
 • เลือก “สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการ”
 • เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”
 • ระบุรหัสบริษัท 4 หลัก 6579 กดเลือกถูกต้อง
 • ระบุหมายเลขอ้างอิง (Reference No.) = ใส่เลขที่บัตรประชาชน แล้วกดเลือก “ถูกต้อง”
 • หน้าจอแสดงรายละเอียดบริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก “ตกลง”
 • เสร็จขั้นตอนการสมัคร รอรับสลิปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 

หลังจากที่ท่านได้สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางตู้ ATM หรือ Application หรือ Website ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งชุดเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทจัดการเพื่อตรวจสอบ ซึ่งสามารถแจ้งผลอนุมัติการใช้บริการ Direct Debit ให้ท่านทราบได้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วน

 • หลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านช่องทาง ATM หรือ Application หรือ Website
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารที่ใช้สมัคร Direct Debit พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งเอกสารให้บริษัทจัดการผ่านช่องทาง ดังนี้
โทรสาร : 02-129-5921
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-844-0123 กด 1 หรือ email: registrar-kwiam@kwiasia.com
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว