คณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อผู้จัดการกองทุนแต่ละกองทุน

As of 02 January 2024
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต
 • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
 • นายจีซู หลิว
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ พันธบัตรรัฐบาล 6M1
 • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
 • นายจีซู หลิว
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1
 • นายวงศกร เหมพันธ์
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้
 • นายวงศกร เหมพันธ์
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล
 • นายวงศกร เหมพันธ์
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
 • นายวงศกร เหมพันธ์
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund : First Sentier Investors (Hong Kong) Limited)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Sub Fund Manager : Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Sub Fund Manager : Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd.)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟ
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Fiera Capital (UK) Limited)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Manulife Investment Management (US) LLC)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Manulife Investment Management (US) LLC)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อินเดีย อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผล
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Robeco Institutional Asset Management B.V.)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited)
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า
 • นายวงศกร เหมพันธ์
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล
 • นายวงศกร เหมพันธ์
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
 • นายวงศกร เหมพันธ์
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Robeco Institutional Asset Management B.V.)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • นายวงศกร เหมพันธ์
  (Master Fund: Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
 • นายวงศกร เหมพันธ์
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
 • นายวงศกร เหมพันธ์
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
 • นายจีซู หลิว
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว