ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท

5 มกราคม 2566

ลงทุนในกองทุน KWI ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. – 15 ก.พ. 2566 
สามารถนำค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท ในโครงการ ”ช้อปดีมีคืน 2566” 

เงื่อนไข

  • ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2566
  • ใช้หนังสือรับรองในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ที่ได้รับเป็นหลักฐานประกอบการลดหย่อนภาษี
  • สามารถลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น ไม่สามารถนำเงินลงทุนทั้งจำนวนไปลดหย่อนภาษีได้
  • สำหรับบัญชีที่ไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) สามารถติดต่อได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนทำรายการ
  • โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566” 
Shopdee

ดาวน์โหลดไฟล์

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว