ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท

18 มกราคม 2565

รู้หรือไม่?!?! 
ลงทุนในกองทุน KWI ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565 
สามารถนำค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท ในโครงการ ”ช้อปดีมีคืน 2565” 

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว