ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

News Update: ประเด็นเกี่ยวกับ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

20 เมษายน 2566

ตามที่ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนว่า มีความจำเป็นต้องนำส่งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2565 ล่าช้า รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารชุดใหม่เกือบทั้งหมดนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ออกโดย บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการเงินลงทุนของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจให้บริษัทฯ บริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา

Stark
Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว