ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

แจ้งรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายสำหรับกองทุนเปิด KWI SSF, KWI FLEX RMF, KWI ASM RMF และ KWI LTF ประจำปี 2564

4 ตุลาคม 2564

แจ้งรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายสำหรับกองทุนเปิด KWI SSF, KWI FLEX RMF, KWI ASM RMF และ KWI LTF ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว