ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าว AIMC: สมาคมบริษัทจัดการลงทุนแจ้งเตือนผู้ลงทุนที่แจ้งความประสงค์ล่าช้า ให้รีบแจ้งไปยังบลจ. ก่อนพลาดสิทธิลดหย่อนภาษี

20 มีนาคม 2567

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนแจ้งเตือนผู้ลงทุนที่แจ้งความประสงค์ล่าช้า

ให้รีบแจ้งไปยังบลจ. ก่อนพลาดสิทธิลดหย่อนภาษี

 

ผู้ลงทุนที่ซื้อกองทุน SSF /RMF /ThaiESG ในปี 2566 ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายในวันทำการสุดท้ายของปีที่ซื้อ (แจ้งล่าช้า) ให้ผู้ลงทุนรีบแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีย้อนหลังกับบลจ. ที่ตนซื้อกองทุน ก่อนยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากร

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกกฎหมาย 3 ฉบับคือ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 414 415 และ 442) กำหนดให้บุคคลที่ซื้อกอง SSF /RMF /ThaiESG ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีมีหน้าที่ต้อง “แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” กับทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) และให้บลจ. นำส่งข้อมูลโดยตรงแก่กรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรจะยอมรับหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนจาก บลจ. โดยตรงเท่านั้น

ในการนี้ นางสาวดวงกมล พิศาล เลขาธิการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้เปิดเผยว่า ผู้ลงทุนในกองทุน SSF /RMF /ThaiESG ที่ประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2566 จะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับบลจ. ทุกแห่ง ที่ซื้อหน่วยลงทุน เพื่อให้บลจ. นำส่งข้อมูลโดยตรงแก่กรมสรรพากร มิเช่นนั้นผู้ลงทุนจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

สำหรับขั้นตอนปฎิบัติสำหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนใน SSF RMF และ/หรือ ThaiESG ที่ทาง AIMC แนะนำได้แก่

1) กรณีที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุนไว้แล้ว (ตั้งแต่ปี 2565 ถึงสิ้นปี 2566) ผู้ลงทุนไม่ต้องแจ้งความประสงค์ซ้ำอีก เนื่องจากการแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดไป ไม่ต้องแจ้งใหม่ทุกปี และไม่ต้องแจ้งทุกครั้งที่มีการซื้อหน่วยลงทุน

2) ผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุนให้ครบทุกบลจ. ที่ซื้อ หากผู้ลงทุนซื้อกองทุน SSF RMFและ/หรือ ThaiESG จากบลจ.แห่งใหม่ ในปีถัด ๆ ไป ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์การขอลดหย่อนภาษีต่อบลจ.แห่งใหม่ด้วย เมื่อถึงสิ้นปีบลจ. แต่ละแห่งก็จะนำรายชื่อผู้ลงทุนที่แจ้งใช้สิทธิพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป

3) กรณีผู้ลงทุนที่แจ้งความประสงค์ล่าช้า (ไม่ได้แจ้งภายในวันทำการสุดท้ายของปีที่ซื้อ) ผู้ลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อกองทุนย้อนหลัง โดยตรงต่อบลจ. ที่ตนซื้อกองทุน SSF RMF และ ThaiESG ไว้ และจะต้องรอให้ข้อมูลที่แจ้งความประสงค์นี้ไปถึงกรมสรรพากรก่อน มิเช่นนั้น ผู้ลงทุนจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการลงทุนนั้นได้

4) หากต้องการตรวจสอบ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบสถานการณ์แจ้งความประสงค์ของตนได้ที่เว็ปไซด์ของ บลจ. หรือติดต่อบลจ. แต่ละแห่งได้โดยตรง

อนึ่ง สำหรับผู้ลงทุนที่ได้ซื้อกองทุน SSF/RMF/ ThaiESG ในปีใด ขอย้ำให้ท่านติดต่อขอแจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทันทีหรือแต่เนิ่นๆ ไม่จำเป็นต้องรอช้าหรือรอจนใกล้สิ้นปี เพื่อให้ท่านไม่ลืมและไม่พลาดในการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บลจ. แต่ละแห่งที่ท่านได้ซื้อกองทุน

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ดาวน์โหลดไฟล์

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สนใจลงทุน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและกองทุนที่ท่านสนใจ เราจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็ว