ประกาศ

ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เคดับบลิวไอ มาสเตอร์พูล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (KWI Master Pooled Fund)

10 พฤศจิกายน 2564

Back
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Invest Now

Please enter your information and we will call you back as soon as posible.