การเปิดเผยข้อมูล

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามการดูแลจัดการกองทุนรวม ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามการดูแลจัดการกองทุนรวม
การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน
แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน ดาวน์โหลด
รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง
1. รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี:
2. รายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี:
3. รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน
ประจำปี:
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้