แจ้งรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายสำหรับกองทุนเปิด KWI SSF, KWI FLEX RMF, KWI ASM RMF และ KWI LTF ประจำปี 2564

4 ตุลาคม 2564

แจ้งรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายสำหรับกองทุนเปิด KWI SSF, KWI FLEX RMF, KWI ASM RMF และ KWI LTF ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้