KWI FLEX RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB)
21.8288 + 0.1955
ความเสี่ยง: เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง
5
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
ข้อมูลกองทุน
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน


 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  25 ธันวาคม 2551
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  5,000 ล้านบาท
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  21.8289
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  21.8288
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  53,072,530.77

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MS-FLEX RMF) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบาย
นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้