KWI APREIT-A

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB)
11.4794 + 0.1570
ความเสี่ยง: เสี่ยงสูงมาก
8
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
ข้อมูลกองทุน
ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
(1) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI APREIT-A)
(2) ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KWI APREIT-R)


 • วันที่จดทะเบียนกองทุน
  4 สิงหาคม 2560
 • จำนวนเงินทุนโครงการ
  5,000 ล้านบาท
 • อายุโครงการ
  ไม่กำหนดอายุโครงการ
 • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า
  11.6517
 • ราคาซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก
  11.4794
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  284,724,435.64

เดิมชื่อ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า (MN-APREIT-A) ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบาย
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนใน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือ ทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัทหรือรูปแบบอื่นใดตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวม/กองทุนรวมอีทีเอฟที่เน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่างการเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KWI APREIT-A) : ไม่จ่ายเงินปันผล
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KWI APREIT-R) : ไม่จ่ายเงินปันผล

* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้