คณะกรรมการบริษัท

 • คุณแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน, IFA, IPA, IA
  คุณแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน, IFA, IPA, IA
  ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 • คุณสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
  คุณสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
  กรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
 • คุณจีซู หลิว
  คุณจีซู หลิว
  กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาตลาดจีน
* โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้